کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی ...

کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی   مورخ 96/12/22 با حضور کشاورزان در محل ترویج جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا جناب آقای مهندس سرچاهی ضمن خیر مقدم به کشاورزان مطالبی را در خصوص کشاورزی حقفاظتی عنوان نمودند در ادامه جناب جاج آقای تورانی از کشاورزان نمونه کشوری سال 96 اهل شهرستان بشرویه، از تجربیاتی که در زمینه کشاورزی حفاظتی کسب کردند را به کشاورزان ارائه کردند.