کارگاه آموزشی پسته ...

کارگاه آموزشی پسته ویژه کارشناسان پهنه بندی با حضور مدرس ملی آقای دکتر حکم آبادی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه -مورخ 96/12/16