مراسم روز درختکاری....

مراسم روز درختکاری در شهرستان بشرویه با حضورامام جمعه موقت شهرستان ،معاونت محترم فرمانداری شهرستان و جناب آقای مهندس سرچاهی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه و دیگرمسئولین ادارات شهرستان
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه96/12/15