امحا نهال های انجیر آلوده ....

 

امحا نهال های انجیر آلوده به نماتد مولد غده ریشه  توقیف شده از نهال فروشی سیار غیر مجاز جهت پیشگیری از شیوع نماتد در باغات شهرستان بشرویه-مورخ 96/12/13