بازدید استاندار خراسان جنوبی از مجتمع پرورش شتر مرغ آقای عابدیان

بازدیدجناب آقای دکتر مروج الشریعه استاندار محترم خراسان جنوبی از مجتمع پرورش شتر مرغ در شهرستان بشرویه در مورخ 96/12/5