حضور پر شور و گسترده مردم و همچنین  کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی در راهپیمایی 22 بهمن ماه 96

حضور پر شور و گسترده مردم و همچنین مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در راهپیمایی 22 بهمن ماه 96