افتتاح پروژه هایی در بخشهای انتقال و ذخیره آب، ا حیا و مرمت  قنوات ...

در روز پنجشنبه مورخ 96/11/18 و در هفتمین روز از آغاز دهه مبارک فجر سال 1396  #پروژه های در بخشهای انتقال و ذخیره آب و احیاء مرمت قنوات به مبلغ کلی 1051 میلیون ریال به تعداد 200 بهره بردار در روستاهای یگی ،مجد، جوزردان ، باغ دهک و رقه با حضور امام جمعه شهرستان بشرویه، فرماندار،  مدیر و کارشناسان  #جهاد کشاورزی  و جمعی از مسئولین افتتاح گردید