سخنرانی و ارائه گزارش جناب آقای مهندس سرچاهی...

سخنرانی و ارائه گزارش جناب آقای مهندس سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد جامع میدان شهرستان بشرویه در 14 بهمن ماه 1396