جلسه کمیته فنی نهال در محل جلسات مدیریت.....

جلسه کمیته فنی نهال با حضور مسئولین در  مورخ 96/11/7  ودرمحل جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه برگزار گردید.