تحویل پلاک ماشین های کشاورزی....

در روز یکشنبه مورخ 96/11/1  طی مراسمی در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه تعدادی پلاک از ماشینهای کشاورزی به صورت نمادین به بهره برداران  مربوطه تحویل داده شد. شایان ذکر است بر  اساس ضوابط کلیه ماشینهای کشاورزی زیر ۲۵ سال ملزم به پلاک گذاری میباشند و در صورت عدم رعایت این موضوع علاوه بر توقف دریافت سوخت مالک دستگاه ملزم به پرداخت چند برابر برای بیمه و جرائم آن می باشد