کلاس آموزشی تغذیه مزارع و باغات ...

کلاس آموزشی تغذیه مزارع و باغات با حضور جناب آقای مهندس اکبری رياست محترم توسعه روستایی استان خراسان جنوبی  در مورخ 96/10/27