جلسه ستاد گلخانه های شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه روز پنج شنبه مورخ 98/9/14 مشکلات مجتمع گلخانه ای شهرستان و موضوع گاز رسانی به مجتمع گلخانه های شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گزارشی را اقدامات انجام شده بیان فرمود.

در ادامه فرماندار شهرستان بشرویه افزود:لزوم پاسخ دهی سریع ادارات به استعلام اداره گاز مورد توجه قرار گیرد .