کلاس آموزشی هویت وپلاک دام ...

کلاس آموزشی هویت وپلاک دام باحضورمدیریت جهاد کشاورزی ، امورعشایروصندوق بیمه ودرادامه میزخدمت  جهت کشاورزان ودامداران مرکزارسک مورخه۱۳۹۸/۰۹/۰۳