پدافند غیر عامل ،مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید