حمله گرگ به یکی از دامداری های شهرستان...

بامداد امروز در اثر حمله گرگ به یکی از دامداری های شهرستان بشرویه ۹ رأس گوسفند و بز تلف و ۶ رأس گوسفند زخمی شدند.