کلاس کشاورزی حفاظتی...

کلاس کشاورزی حفاظتی در روز دوشنبه مورخ 24-4-98 با تدریس جناب آقای مهندس رنجی از سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  و حضور بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان بشرویه