دوره آموزشی طرح رونق اقتصادی پرورش شترمرغ

 دوره آموزشی طرح رونق اقتصادی پرورش شترمرغ
با حضور معاونت فرماندار ،مدیر جهاد کشاورزی،ریاست شبکه دامپزشکی و بهره برداران این دوره آموزشی در محل سالن ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان