مراسم تجلیل از نمونه های برتر بخش کشاورزی...

مراسم تقدیر از نمونه های کشوری ( شتردار نمونه کشور جناب آقای هاشمیان ، جناب آقای عباس کیانی زاده آبخیزدار نمونه استان ، جناب آقای سید محمدتقی فضایلی پنبه کار نمونه استان و جناب آقای مهدی رفیعیان جوکار نمونه استان) با حضور جناب آقای مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت و مهندس قوسی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان